Deck and Sakurajima, Yakushima ferry, Kagoshima-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

2 / 24 

in Japanese 

Deck and Sakurajima, Yakushima ferry, Kagoshima-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=31.5954913242384, Longitude=130.5675357550728, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 2 of 24 in Yakushima ferry in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021