Flag and port, Yakushima ferry, Kagoshima-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

1 / 24 

in Japanese 

Flag and port, Yakushima ferry, Kagoshima-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=31.59545442058414, Longitude=130.5675448804772, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 1 of 24 in Yakushima ferry in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021