Neputa faces, Neputa Festival, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

12 / 29 

in Japanese 

Neputa faces, Neputa Festival, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=40.60300572825972, Longitude=140.4772881110448, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 12 of 29 in Hirosaki Neputa in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2022