Drummers, Neputa Festival, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

9 / 29 

in Japanese 

Drummers, Neputa Festival, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=40.60322299002754, Longitude=140.4774422260223, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 9 of 29 in Hirosaki Neputa in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021