Temple building, Toshogu Shrine, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

19 / 27 

in Japanese 

Temple building, Toshogu Shrine, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75774220204676, Longitude=139.5966204673014, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 19 of 27 in Toshogu in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021