Stone lantern bases, Toshogu Shrine, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

20 / 27 

in Japanese 

Stone lantern bases, Toshogu Shrine, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75734573973207, Longitude=139.5996156309743, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 20 of 27 in Toshogu in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021