Maple leaves, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

10 / 19 

in Japanese 

Maple leaves, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75423817356692, Longitude=139.6003292871128, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 10 of 19 in Shoyo Gardens in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024