Temple on island, Takenokaichu Park, Hyogo-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

1 / 5 

in Japanese 

Temple on island, Takenokaichu Park, Hyogo-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
  
< previous photo | next photo >
Photo: 1 of 5 in Takenokaichu Park in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021