O-mon at night, Kompira-san, Kotohira, Kagawa-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

22 / 24 

in Japanese 

O-mon at night, Kompira-san, Kotohira, Kagawa-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=34.18439892038782, Longitude=133.8143273876116, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 22 of 24 in Kompira in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024