Entering O-mon, Kompira-san, Kotohira, Kagawa-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

5 / 24 

in Japanese 

Entering O-mon, Kompira-san, Kotohira, Kagawa-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=34.18431122269952, Longitude=133.8142626860489, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 5 of 24 in Kompira in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2023