Edge of path, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

40 / 84 

in Japanese 

Edge of path, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75429934667278, Longitude=139.6008435706279, Google maps 
More photos from Shoyo Gardens
< previous photo | next photo >
Photo: 40 of 84 in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2023