Spider\'s web, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

38 / 84 

in Japanese 

Spider's web, Shoyo Gardens, Nikko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75426330647512, Longitude=139.6008083791221, Google maps 
More photos from Shoyo Gardens
< previous photo | next photo >
Photo: 38 of 84 in Japan - Summer
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2023