Pines, Rinkeiji, Arima hot spring town, Hyogo-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

9 / 9 

in Japanese 

Pines, Rinkeiji, Arima hot spring town, Hyogo-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=34.79702059845953, Longitude=135.2471316262482, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 9 of 9 in Arima in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021