Kimono ladies dancing, Kakunodate, Akita-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

25 / 26 

in Japanese 

Kimono ladies dancing, Kakunodate, Akita-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=39.5969656310306, Longitude=140.5602007683632, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 25 of 26 in Kakunodate in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021