Tatami rooms, Samurai house, Kakunodate, Akita-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

22 / 26 

in Japanese 

Tatami rooms, Samurai house, Kakunodate, Akita-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=39.60055246533458, Longitude=140.5618027968764, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 22 of 26 in Kakunodate in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021