Daffodils, Sannomaru gardens, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

19 / 19 

in Japanese 

Daffodils, Sannomaru gardens, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=40.61065718403954, Longitude=140.4672914177945, Google maps



 
< previous photo | next photo >
Photo: 19 of 19 in Hirosaki in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021