Sakura festival lantern, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

4 / 19 

in Japanese 

Sakura festival lantern, Hirosaki, Aomori-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=40.6032626843725, Longitude=140.4648707283917, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 4 of 19 in Hirosaki in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021