Oyu-kake-jizo hot spring, Matsue, Shimane-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

6 / 6 

in Japanese 

Oyu-kake-jizo hot spring, Matsue, Shimane-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=35.46598645680145, Longitude=133.0425955434362, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 6 of 6 in Matsue in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021