Pine trunk, Izumo Taisha Shrine, Izumo, Shimane-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

5 / 23 

in Japanese 

Pine trunk, Izumo Taisha Shrine, Izumo, Shimane-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=35.40340919705862, Longitude=132.6855319435755, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 5 of 23 in Izumo Shrine in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021