Maple room, Kobun-tei, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

17 / 19 

in Japanese 

Maple room, Kobun-tei, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.37429078730774, Longitude=140.4526689845311, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 17 of 19 in Kairakuen Gardens in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024