Peach room, Kobun-tei, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

16 / 19 

in Japanese 

Peach room, Kobun-tei, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.37439368766496, Longitude=140.4527444808608, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 16 of 19 in Kairakuen Gardens in Japan - Spring
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2023