Pachinko (slot machine) parlour, Shinsaibashi, Osaka, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

3 / 6 

in Japanese 

Pachinko (slot machine) parlour, Shinsaibashi, Osaka, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=34.6724538760555, Longitude=135.5008467067166, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 3 of 6 in Shinsaibashi in Japan - Winter
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021