Path through trees, Lake Tanuki, Shizuoka-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

20 / 46 

in Japanese 

Path through trees, Lake Tanuki, Shizuoka-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=35.34319166511027, Longitude=138.5576334489718, Google maps 
More photos from Mt. Fuji
< previous photo | next photo >
Photo: 20 of 46 in Japan - Winter
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2023