Daikon (giant radish) fields, Saitobara, Miyazaki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

3 / 6 

in Japanese 

Daikon (giant radish) fields, Saitobara, Miyazaki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=32.12043819433221, Longitude=131.3825824934049, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 3 of 6 in Saitobara in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021