Rocks near Onmisaki Shrine, Cape Toi, Miyazaki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

7 / 11 

in Japanese 

Rocks near Onmisaki Shrine, Cape Toi, Miyazaki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=31.36194264692165, Longitude=131.3430811693994, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 7 of 11 in Cape Toi in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021