Tropical plants, Aoshima island, Miyazaki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

13 / 36 

in Japanese 

Tropical plants, Aoshima island, Miyazaki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=31.80454728216508, Longitude=131.4767633064891, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 13 of 36 in Aoshima in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021