Torii, Aoshima shrine, Aoshima island, Miyazaki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

6 / 36 

in Japanese 

Torii, Aoshima shrine, Aoshima island, Miyazaki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=31.8038616911345, Longitude=131.474925458209, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 6 of 36 in Aoshima in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021