Yobuko Bridge, Yobuko, Saga-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

24 / 24 

in Japanese 

Yobuko Bridge, Yobuko, Saga-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=33.54073078005891, Longitude=129.8836186563885, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 24 of 24 in Karatsu in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021