Imperial wall, Gosho Imperial Gardens, Kyoto, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

9 / 10 

in Japanese 

Imperial wall, Gosho Imperial Gardens, Kyoto, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=35.0232586551158, Longitude=135.7609236702729, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 9 of 10 in Imperial Palace in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024