Furoshiki wrapping cloth, shop near Kiyomizu, Kyoto, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

22 / 23 

in Japanese 

Furoshiki wrapping cloth, shop near Kiyomizu, Kyoto, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=34.99595062837866, Longitude=135.7813808157954, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 22 of 23 in Kiyomizu Temple in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021