River near Naka Falls, Oirase Gorge, Aomori-ken., Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

6 / 18 

in Japanese 

River near Naka Falls, Oirase Gorge, Aomori-ken., Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=40.52522225504117, Longitude=140.9746644090724, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 6 of 18 in Oirase Gorge. in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021