Gate to gardens, Selwyn College, Cambridge, England, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

7 / 21 

in Japanese 

Gate to gardens, Selwyn College, Cambridge, England, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=52.2010889622316, Longitude=0.1067358220858807, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 7 of 21 in Selwyn College in England
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024