Kimono lady, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

42 / 50 

in Japanese 

Kimono lady, Kairakuen Gardens, Mito, Ibaraki-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.37400986983639, Longitude=140.4535849339717, Google maps 
More photos from Kairakuen Gardens
< previous photo | next photo >
Photo: 42 of 50 in Top 50 photos
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024