St. John\'s Cathedral, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

4 / 4 

in Japanese 

St. John's Cathedral, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=52.12967255911431, Longitude=-106.6555758936308, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 4 of 4 in Saskatoon in Canada
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024