Mountain opposite Kylemore abbey, Co. Galway, Ireland, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

14 / 22 

in Japanese 

Mountain opposite Kylemore abbey, Co. Galway, Ireland, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=53.5623044933365, Longitude=-9.883404789180389, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 14 of 22 in Kylemore in Ireland
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021