Lighthouse, Louisbourg, Cape Breton, Nova Scotia, Canada, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

7 / 7 

in Japanese 

Lighthouse, Louisbourg, Cape Breton, Nova Scotia, Canada, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=45.90622483656748, Longitude=-59.95899059923724, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 7 of 7 in Louisbourg in Canada
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021