Old lady, Noso-ri tombs, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, Korea, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

18 / 27 

in Japanese 

Old lady, Noso-ri tombs, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, Korea, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=35.84032570409168, Longitude=129.2085436039981, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 18 of 27 in Gyeongju in Korea
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024