Alexandra bridge, Ottawa, Canada, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

14 / 22 

in Japanese 

Alexandra bridge, Ottawa, Canada, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=45.42952694103524, Longitude=-75.70307754799208, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 14 of 22 in Canada East in Canada
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2021